fbpx Profesní školení řidičů 7h - Autoškola OLDA, Ostrava, Hlučín

Profesní školení řidičů 7h

On-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje Moje Autoškolasoftware pro školicí střediska.

Dočasné uvolnění pravidel pro hodiny řidičů – čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006

V reakci na mimořádnou situaci, způsobenou objevem nového kmene koronaviru SARS CoV 2, a nových variant šíření v České republice a v souvislosti s následným významným omezením tranzitu do Spolkové republiky Německo od 14. února 2021, 00:00 hodin, Česká republika souhlasila s dočasným a omezeným uvolněním vymáhání doby řízení a dob odpočinku pro řidiče vozidel, zapojených do mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Toto uvolnění se uděluje podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006 s platností od 14. února 2021, 00:00 hodin do 15. března 2021, 23:59 hodin. Bude se vztahovat na všechny řidiče, zapojené do mezinárodní silniční nákladní dopravy, ve směru z České republiky do Spolkové republiky Německo, s podmínkou, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidičů a silničního provozu. Řidiči nesmí řídit unavení, zaměstnavatelé zůstávají odpovědní za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a ostatních účastníků silničního provozu.

U výše uvedené kategorie řidičů budou dočasně uvolněna následující ustanovení:

čl. 6 (1): nahrazení maximálního denního limitu jízdy z 9 hodin na 11 hodin;

čl. 6 (2): nahrazení maximálního týdenního limitu jízdy z 56 hodin na 60 hodin;

čl. 8 (1): snížení požadavků na denní odpočinek z 11 na 9 hodin;

čl. 8 (6): odložení týdenní doby odpočinku po období sedmi (místo šesti) 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

Dočasné uvolnění výše popsaných pravidel odráží extrémně obtížný průchod hraničních přechodů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, který je na jedné straně způsoben přísnými omezeními tranzitu a příjezdu do Spolkové republiky Německo a s tím spojenou povinností každého prokázat negativní test na koronaviry při vstupu na území Spolkové republiky Německo, a na druhé straně enormním neustálým tlakem na testovací kapacitu, kterou musela Česká republika zřídit na hraničních přechodech do Spolkové republiky Německo.

Řidiči jedoucí ve směru na Spolkovou republiku Německo a projíždějící příslušnými hraničními přechody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo se mohou odchýlit od výše uvedených pravidel. Po použití odchylky musí řidič neprodleně provést ruční zápis na zadní stranu výtisku / záznamového listu s uvedením místa a důvodu odchylky. Tyto záznamy musí být předloženy při kontrole spolu s průvodními doklady pro danou přepravu, aby bylo možné ověřit oprávněnost použití odchylky.

.

– zkušený tým školitelů

– aktuální informace o všech změnách v dopravě

– na přání vyhodnocení paměťové karty řidiče systémem Tagra

– dopravní policista zodpoví dotazy na přestupky v silniční dopravě

– naše aplikace zasílá automaticky upozornění sms a emailem o nutnosti dalšího školení

Od data vydání profesního průkazu je řidič povinen absolvovat 7 hodinové školení a to celkem 5krát. Poslední školení musí být provedeno nejpozději den před ukončením platnosti profesního průkazu. Doporučuji poslední školení provést dříve, tak aby jste měli nový profesní průkaz než skončí platnost původního. A také nenechávejte všechna školení na poslední rok i když je to možné.

 

CENA ŠKOLENÍ

Cena tohoto školení je 800,- Kč + DPH.

 

PRO VŠECHNY TYPY ŠKOLENÍ PLATÍ

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:

  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt
  • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce
  • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné