+420 603 706 760, +420 603 231 393 info@autoskolaolda.czOstrava Nádražní 33/344 a Hlučín Mírové náměstí 18/19
Důležité dokumenty ke stažení

Online školení řidičů

Vstoupili jste do sekce pro online školení řidičů referentů

Návod pro školení řidičů online

1.        Získat přístupové údaje žádost o přístup! Počet přístupů je nutné objednat podle počtu řidičů.

 2.       Naše středisko Vaší žádost zpracuje a na uvedený e-mail Vám následně zašle údaje k platbě.

3.        Po obdržení platby, obratem zašleme přístupové údaje, které umožní vyplnit test a poté vytisknout certifikát potvrzující ůspěšné absolvování školení.

4.       Vámi vyplněné certifikáty poté zašlete zpět Školícímu středisku Ostrava .  

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO CERTIFIKÁT PŘEDKLÁDA PŘI KONTROLE PRO OVĚŘENÍ PRAVOSTI!

Vstoupit k testu   /5 otázek/ 

Obsah školení - nejprve přečíst poté vyplnit test

Zde se dozvíte novinky a nejdůležitější změny za poslední období v oblasti silničního provozu.

Nemusíte tedy studovat znění celých zákonů či předpisů. Dozvíte se ve zkratce vše podstatné i s případnými připomínkami našich školitelů tak, abyste velice jednoduše a pohodlně zvládli naše školení řidičů online.

Novinky pro rok 2024

Od 30.10.2024 nejezděte v zimě na pneumatikách označených jen symbolem M+S!

Dosud jako označení zimních pneumatik postačovalo známé označení M+S. Symbol sněhové vločky (3PMSF*) je povinný pro zimní nebo celoroční pneumatiky vyrobené od 1. ledna 2018. V přechodném období do 30. září 2024 postačí pneumatiky M+S k tomu, aby splňovaly níže uvedené zákony o zimních pneumatikách. Pokud máte na pneumatice symbol tří alpských vrcholů se sněhovou vločkou je vše v pořádku - třeba tak jako je na obrázku.

Změny zákona o silničním provozu 361/2000

Přezkoušení na vrácení řidičáku je možné 30 dní před ukončením zákazu.

Osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly připravuje k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení nebo se účastní školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu; v případě řidiče, který pozbyl řidičské oprávnění podle § 123c odst. 3, to platí nejdříve 30 dnů před uplynutím lhůty podle § 123d odst. 1.

Vesta i v obci!

Mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se v souvislosti s nouzovým stáním mimo vozidlo na pozemní komunikaci; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

Očistěte vozidlo a registrační značku nedávejte za okno - přijdete o řidičák!

j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

k) řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní nebo vojenské poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

l) řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.

Raději ji schovejte a když budete mít štěstí a budete tvrdit, že před jízdou tam byla.

Novela zákona o silničním provozu

 • Od 1. 1. 2024 máme přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty.
  Podrobně zde: BESIP - Nový bodový systém
  Podrobná tabulka všech přestupků: BESIP - Tabulka přestupků

L17 → Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora

Jednodušší administrativa

V průběhu ledna 2024 zavádíme elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mimo jiné o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla - je možné podat společnou žádost separátními podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla u fyzických osob. V momentě, kdy prodávající podal žádost on-line, jde na úřad už jen kupující. I nové vozidlo už půjde registrovat on-line, neboť bude možné podat žádost o zápis vozidla do Registru silničních vozidel.V rámci těchto změn bude možné požádat elektronicky o třetí značku např. na nosič kol, neboť bude možné elektronicky podat žádost o vydání tabulky s registrační značkou. Odpadne jedna návštěva úřadu.

Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do Registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v Registru silničních vozidel.

Významné zefektivnění, zjednodušení a urychlení procesu povolování zvláštního užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly, a to především elektronizací úkonů v rámci tohoto povolování, taxativním vymezením účastníků správního řízení, zavedením fixace souhlasu pro stanoviska různých subjektů, umožněním vydání správního rozhodnutí coby prvního úkonu v řízení, předběžnou vykonatelností tohoto rozhodnutí, prodloužením doby, na kterou se vydává povolení opakovaného zvláštního užívání pozemních komunikací (z doby max. 3 měsíců na dobu 12 měsíců) a změnami, které umožní, aby mohla povolení zvláštního užívání pokrýt celou trasu přepravy požadovanou dopravci či jinými žadateli.

A nezapomeňte, o výměnu řidičského průkazu on-line (e-podání) lze již žádat i bez datové schránky!

Digitalizace - portál dopravy

Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR, nyní nabízí:

Pro řidiče: údaje o řidičský průkaz, e-podání žádosti o řidičský průkaz, výpis z bodového konta, údaje o přestupcích, údaje o zákazech řízení, údaje o profesní způsobilosti.

Pro vlastníky a provozovatele automobilů: údaje o všech (historicky) vlastněných autech, předvyplnění žádosti o změny v Registru silničních vozidel, kontrola tachometru, přístup k datům Registru přes tzv. datovou kostku, přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky, přístup k mýtnému portálu, ověření vozidla řidiče taxislužby.

Pro majitele, provozovatele či vůdce lodí: e-podání na průkaz vůdce plavidla, přihlášení se na zkoušky, údaje z registru Státní plavební správy, údaje o plavidlech, e-podání technických prohlídek plavidel, údaje o průkazech vůdců plavidel.

Pro majitele či provozovatele letadel a piloty: registrace provozovatele dronů, rezervace termínu zkoušky, nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty, vydání pilotních a technických průkazů, údaje o držených průkazech, údaje o letadlech.

Od 1. 1. 2024 je možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informován o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta, a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo bude informace k dispozici i v portálech veřejné správy. To vše zdarma.

Podrobnosti na Portál dopravy (portaldopravy.cz)

Půjde to i bez řidičského a technického průkazu

Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz,
oboje však musí mít platné. Při cestách do zahraniční je třeba mít doklady s sebou.

Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden.
Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. Výměna bude probíhat několik let, pokud občan nebude provádět žádnou změnu, zůstanou současné doklady platné. V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky. Při technické prohlídce na STK k výměně (zabavení velkého technického průkazu) nedojde.

Policista může prohlásit řidičský průkaz nebo technický průkaz za zadržený /nemáte jej u sebe/.

(Řidič motorového vozidla je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka povinen předložit ke kontrole doklady podle odstavce 7. Nemá-li povinnost mít některý z těchto dokladů při řízení u sebe, může namísto jeho předložení prokázat svou totožnost.

Předloží-li řidič při kontrole vozidla osvědčení o registraci vozidla, které bylo prohlášeno za zadržené podle § 6b odst. 4, nebo řidičský průkaz, který byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6 nebo jehož držitel řidičské oprávnění pozbyl nebo mu bylo odňato nebo pozastaveno, policista, vojenský policista, strážník obecní policie nebo celník mu tento doklad odejme a bezodkladně jej odevzdá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Řidiči o tom vydá potvrzení.

Zjistí-li se při technické silniční kontrole nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad.

Do okamžiku vydání protokolu o technické prohlídce podle § 6c odst. 1 nelze vozidlo užít v provozu na pozemních komunikacích.

Protokol o technické prohlídce podle odstavce 1 nahrazuje po dobu 5 pracovních dnů zadržené osvědčení o registraci vozidla.

Bezpečná vzdálenost je nově formulována zde staré znění a nové - vyhnutí,
pokud nedobrzdíte je na pokutu!Vzdálenost mezi vozidly

(1) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním. - již neplatí.

(1) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním bezpečnou vzdálenost, aby mohl zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

Nové dopravní značky

Od 1. 1. 2024 budou v ulicích měst či na dálnicích nové značky, které zavádíme z důvodu zkvalitňování dopravy a zvyšování její přívětivosti pro všechny účastníky provozu. O které se jedná?

 • Bezpečný odstup - dopravní značka je srozumitelnější pro řidiče - 2s - 2 šipky - 2 auta.

 • Sdílené zóny - přinášíme novou kvalitu veřejného prostoru v dopravních uzlech.

 • P + D (Park & Drive) - parkoviště pro ty, kteří zaparkují svůj vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě. Reagujeme tak na nové trendy a plány ŘSD s výstavbou parkovišť.

 • Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

 • Piktogram e-auta a e-koloběžky (vodorovná i svislá značka): označení nabíječky, parkování.

 • Nedostatečný průjezdný profil vozovky.

 • Rovněž se zavádí nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti.

Sdílené zóny a jejich pravidla

Novela zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu zavádí v roce 2024 možnost zřízení tzv. sdílených zón, které mohou být nově zřizovány v rámci urbanistických řešení center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru všemi uživateli a současně ke zklidnění dopravy. Principy sdílených zón: vzájemná rovnost všech uživatelů prostoru, volný pohyb chodců a cyklistů, zklidnění dopravy, nízká rychlost vozidel, kvalitní stavebně-architektonické řešení uličního prostoru a přednost pro tramvaje. Společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce prostoru jsou zde vyvážené.

Začátek a konec sdílené zóny musí být podle § 39b odst. 1 novelizovaného znění zákona č. 361/2000 Sb. označen příslušnými dopravním značkami.

Ve sdílené zóně je maximální povolená rychlost 20 km/h a platí zde pravidlo pravé ruky. To znamená, že při křižování vozovek má přednost vozidlo, které jede zprava. Všichni účastníci silničního provozu musí být k ostatním ohleduplní a nesmí nikoho ohrozit ani omezit.

Neplatí při výjezdu tak jako z obytné a pěší zóny přednost všem vozidlům - řídíte se značkami!

Tramvaj má vždy přednost - platí jen ve sdílené zóně!

Speciální postavení mají v této oblasti tramvaje, s nimiž řidiči i chodci mnohdy v provozu „bojují“. Pokud se tedy ocitnete ve sdílené zóně, pamatujte, že tramvaje zde mají vždy přednost v jízdě. Nesmíte je za žádnou cenu ohrozit ani omezit. Navíc byste ve sdílené zóně měli uvolnit prostor pro projetí vozidel s právem přednosti v jízdě, tedy policii, záchrance nebo hasičům.

Dálniční známky 2024

 • Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka.

 • Jen mezi lety 2012 až 2022 přibylo v dálniční síti celkem 226,5 km dálnic. V roce 2022 přibylo 21,2 kilometrů, v roce 2023 to je 15,4 kilometrů, v roce 2024 se plánuje otevřít k provozu rekordních 118,1 kilometrů. Veškeré peníze z dálničních známek poputují do výstavby a údržby dálnic.

 • Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil.

 • Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 Kč.

 • Klesnou ceny: 10denní - o čtyřicet korun na 270 Kč
  měsíční - o deset korun na 430 Kč

 • Nově bude zavedena automatická kontrola nároku na sníženou úhradu časového poplatku díky propojení elektronické dálniční známky s Centrálním registrem vozidel.

 • Osvobozena budou nadále vozidla v systému časového zpoplatnění, která používají jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík. Ruší se osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace hybridními vozidly. Osvobození uvedených vozidel v dosavadním rozsahu by nebylo slučitelné se směrnicí (EU) 2022/362.

 • Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí CO2 do 50 g/km, zůstanou však nadále významně zvýhodněna tím, že poplatková povinnost bude omezena na 25 % sazby časového poplatku, jenž je hrazen za vozidla bez zvýhodnění.

 • U vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající míra zvýhodnění nedotčena, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku, jenž se hradí za vozidla bez zvýhodnění.

© 2024 – Online testování řidičů Vytvořil: David Musil - Tvorba webových stránek