fbpx Malá autoškolské zamyšlení, aneb jak zvládnout řidičák!

O nás

AUTOŠKOLA OLDA  POSKYTUJE SVÉ SLUŽBY OD ROKU 1990

Autoškolu založil v roce 1990 Oldřich Pater starší o rok později se přidal syn Oldřich Pater mladší a o další rok syn Rostislav Pater. V roce 2008 se na plný úvazek přidala manželka Oldřicha Patera mladšího – Lenka Paterová.

Postupně jsme rozšiřovali možnosti získaní řidičského průkazu o motorky a nákladní automobil atd. V roce 2005 jsem získali akreditaci pro provozování školícího střediska řidičů profesionálů.

Klientů přibývalo a již se to nedalo zvládat živelně a v prosinci 2014 došlo k rozdělení kompetencí ve firmě a nakonec i osamostatnění a rozdělení.

V této chvíli se nacházíte na stránkách Oldřicha Patera mladšího.

Co pro Vás připravujeme společně s manželkou Lenkou Paterovou? Hlavně nové Školící středisko s autocvičištěm v Ostravě a to jednu zastávku od Nové Karolíny. viz. foto

A dále kontaktní místo na Nádražní ulici v centru Ostravy otevřené, každý pracovní den v týdnu a také v Hlučíně na Hrnčířské ulici kousek od mého nynějšího konkurenta Rostislava Patera, lidé si nás často pletou chtějí trefit ke mně a zpravidla je v Hlučíně praští do očí nově postavená budova bráchy.

Jsme Online! Používáme aplikaci, která hlídá naše žáky i řidiče profesionály a jejich pravidelného školení.

A nakonec…vybíráte autoškolu? Nevíte jestli v Ostravě nebo Hlučíně?

 

SVÉ SLUŽBY POSKYTUJEME:

ostrava_logo (1) stažený soubor mestska-nemocnice-ostrava_242412 arcelor-mittal-logo getimage

talpa-rpf_274766 31982016_full stažený soubor (1) logo borsodchem

Informace ke zpracování osobních údajů

Autoškola Pater s.r.o., Autoškola Oldřich Pater, Autoškola Lenka Paterová se sídlem,  Bieblova 22, 70200, (dále jen „Autoškola“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat klienty (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Autoškoly, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Autoškolou.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě zvláštního zákona je při zpracování osobních údajů Autoškola povinna dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.  

Autoškola jako správce osobních údajů je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Autoškola zpracovává?

Autoškola zpracovává na základě právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Autoškoly.

Jedná se o následující osobní údaje: (vyplněné do žádosti o přijetí v výuce a výcviku)

  • jméno a příjmení,
  • datum narození
  • číslo dokladu totožnosti
  • číslo řidičského průkazu
  • telefon
  • email
 • adresu

Osobní údaje, které poskytuje subjekt údajů dobrovolně za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s autoškolou, tj. zejména email a telefonní číslo, jsou zpracovávány na základě titulu oprávněného zájmu.

Z jakých zdrojů Autoškola osobní údaje získává?

Autoškole získává osobní údaje zejména od subjektu údajů z Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

Jakým subjektům Autoškola osobní údaje poskytuje?

(příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností)

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Autoškola zpracovává v rozporu se zákonem?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Autoškola zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na adrese:

Autoškola Pater s.r.o., IČ: 28567421, Autoškola Oldřich Pater IČ: 60952504 a Autoškola Lenka Paterová IČ: 73746584

Sídlo: Bieblova 22, 70200 Ostrava

Email: oldrichpater@gmail.com

Tel.: 603706760